more than .

Warunki zlecenia transportowego

1.Każde zlecenie jest zleceniem transportowym wg Konwencji CMR i prawa przewozowego w przewozach krajowych. Przewoźnik ma obowiązek dopełnić wszelkich swoich obowiązków ciążących na nim jako przewoźniku oraz zabezpieczyć prawa „Panorama Logistics  sp. z o.o.” i zlecającego przewóz oraz nadawcy i odbiorcy. Wszelkie zaniedbania przewoźnika będą traktowane jako niedbalstwo.

2.
a) Niniejsze postanowienia dotyczą wszelkich dalszych przewoźników, którym przewoźnik powierza transport za zgodą ” Panorama Logistics   sp. z o.o.”. Panorama nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dalszych przewoźników, którym przewoźnik powierzył transport bez zgody ” Panorama Logistics   sp. z o.o.”. Przewoźnik nie ma prawa bez zgody ” Panorama Logistics   sp. z o.o.” przekazywać zlecenia dalszym przewoźnikom. W przypadku przekazania zlecenia lub ładunku bez zgody ” Panorama Logistics   sp. z o.o.” dalszym przewoźnikom Przewoźnik zapłaci karę umowną w wysokości 100% frachtu.
b) Przewoźnik wykonujący zlecony transport jest zobowiązany do wysłania w ciągu 72 godzin skanów dokumentów transportowych na maila invoice@panorama-log.com oraz oryginałów dokumentów na adres siedziby firmy w terminie 14 dni roboczych. Jeśli w dokumentach transportowych nie będzie pieczątki przewoźnika, przewoźnik zobowiązany jest do wysłania skanu dowodu rejestracyjnego pojazdu który wykonywał transport ,w przeciwnym razie faktura zostaje zablokowana do momentu wyjaśnienia sprawy.
c) W przypadku braku dostarczenia oryginałów dokumentów pocztą (listem) w terminie do 110 dni, licząc od dnia rozładunku, Panorama Logistics jest zobowiązana do obciążenia przewoźnika w wysokości 100% frachtu. 

3.Brak pisemnej anulacji w przeciągu 30 minut po wysłaniu przez Panorama Logistics  Sp. z o.o. zlecenia do przewoźnika na podany przez niego adres email bądź numer fax oznacza, iż zlecenie zostało przyjęte przez przewoźnika do realizacji na uzgodnionych warunkach.

4.Przewoźnik gwarantuje, że posiada wszelkie wymagane przepisami prawa licencje i pozwolenia niezbędne do prawidłowego wykonania przewozu oraz odpowiednie i sprawne środki transportu.

5.Przewoźnik zobowiązany jest do realizacji ciążących na nim obowiązków wynikających z Konwencji CMR, prawa przewozowego oraz umowy ze zlecającym przewóz, a w szczególności właściwego i należytego wypełniania listów przewozowych oraz dokumentów.

6.Przewoźnik musi posiadać aktualne i opłacone ubezpieczenie OCP w wysokości 250.000 euro lub równowartości 250.000 euro wyrażonej w innej walucie z dnia przyjęcia zlecenia. Przewoźnik zobowiązuje się, że Jego polisa OCP nie wyłącza rodzaju towaru i kraju będących przedmiotem realizacji niniejszego zlecenia.

7.Pojazd lub zespół pojazdów realizujący usługę przewozową musi być sprawny technicznie, czysty, posiadać ważne badania techniczne, ubezpieczenie OC i inne potrzebne dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami prawa polskiego oraz unijnego. Na wyposażeniu pojazdu realizującego zlecenie muszą znajdować się pasy (min. 16 sztuk), maty antypoślizgowe, narożniki pod pasy. Przestrzeń ładunkowa musi być szczelna, sucha, czysta w środku oraz wolna od zapachów.

8.Odmowa załadunku towaru z powodu niewłaściwego pojazdu lub pojazdu niespełniającego w/w norm obciąża tylko przewoźnika.

9.Przewoźnik przyjmuje solidarnie na siebie wszelkie obowiązki ciążące na ” Panorama Logistics   sp. z o.o.” z tytułu przyjętego zlecenia przewozu.

10.Przewoźnik będzie wykonywał przewóz zgodnie z prawem oraz umowami międzynarodowymi, odpowiednimi środkami transportu wg zlecenia

11.Przewoźnik gwarantuje, iż kierowcy wykonujący zlecenie są zatrudnieni legalnie na podstawie umowy o pracę, zostali wybrani z należytą starannością, będą podlegali nadzorowi, przeszli szkolenie zawodowe, posiadają ważne prawo jazdy, odpowiednie doświadczenie w prowadzeniu pojazdów i zaświadczenia o odbyciu szkoleń potrzebnych do wykonania przewozu – za co przewoźnik ponosi pełną odpowiedzialność

12.Przewoźnik ponosi wszelka odpowiedzialność za stan środków transportu, zatrudnienie kierowców oraz wypłatę należnego im wynagrodzenia. W szczególności wypłaty wynagrodzenia w krajach UE, gdzie będzie wykonywany transport. Niniejszym przewoźnik zwalnia Panorama Logistics  Sp. z o.o., a także nadawców i odbiorców z odpowiedzialności i ewentualnych kar finansowych za nieprzestrzeganie wypłacania wynagrodzenia swoim kierowcom w krajach UE.

a) Przewoźnik zobowiązany jest przestrzegać wszelkich przepisów socjalnych, w tym o czasie pracy kierowców oraz odpoczynku

b) Przewoźnik ma obowiązek udzielić stosownych diet swoim pracownikom

13.Kierowca będzie zawsze posiadał przy sobie wszelkie niezbędne dokumenty do wykonywania transportu, a w szczególności aktualne badania techniczne i ubezpieczenia środków transportu oraz badania kierowcy i legalizacji tachografu, a także prawo jazdy z odpowiednimi uprawnieniami.

14.Kierowca odpowiada za właściwe zabezpieczenie towaru na pojeździe. Przejęcie towaru przez kierowcę oznacza, iż ładunek przyjęto w stanie nienaruszonym, bez uszkodzeń, w ilości potwierdzonej dokumentami towarzyszącymi przewozowi.

15.Kierowca zobowiązany jest :

a) posiadać cały czas włączony telefon komórkowy (mobile) w celu bezpośredniego z nim kontaktu,

b) przestrzegać przepisów wewnętrznych w miejscach załadunku i rozładunku towaru,

c) zachowywać się kulturalnie, nie pić alkoholu ani zażywać innych środków odurzających, być czystym, schludnym oraz grzecznym wobec innych osób.

d) załadować i/lub rozładować towar z pomoca powierzonego mu sprzętu. Samozaładunek i samorozładunek wliczony jest w koszt frachtu.

16.Przyjęcie przez przewoźnika przesyłki innej niż określonej w zleceniu jest na wyłączny koszt i ryzyko przewoźnika. Przyjmuje się, że takie przesyłki nie były objęte zleceniem transportowym.

17.Wszelki doładunek, rozładunek, przeładunek innych towarów niż zlecone i przewożonych na tym samym środku transportu mogą być realizowane tylko za zgodą ” Panorama Logistics   sp. z o.o.”. Jakakolwiek zmiana miejsca rozładunku wymaga pisemnej zgody ” Panorama Logistics   sp. z o.o.”. Za każde naruszenie niniejszego zakazu i brak zgody ” Panorama Logistics   sp. z o.o.” Przewoźnik zapłaci karę umowną w wysokości 100% frachtu.

18.Z chwilą załadunku przewoźnik przejmuje na siebie ryzyko oraz koszty powstałe na trasie w wyniku niewłaściwego rozmieszczenia ładunku i przekroczenia nacisku na oś.

19.Zlecenie przewozu może być anulowane przez ” Panorama Logistics   sp. z o.o.” przed datą i godziną załadunku pod warunkami:

a) zlecenie anulowane powyżej 12 godzin przed datą i godziną załadunku bez żadnych konsekwencji finansowych w postaci odszkodowania.

b) zlecenie anulowane w terminie do 12 godzin za zapłatą 10% umówionego frachtu stanowiącego karę umowną, jednak nie więcej niż 280 €. Termin zapłaty wynosi 55 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej noty lub faktury. Przewoźnikowi nie przysługuje prawo żądania zwiększonego odszkodowania ani zadośćuczynienia.

c) kwota anulacji w przypadku gdy, pojazd przewoźnika jest na miejscu załadunku, wynosi 30% umówionego frachtu, jednak nie więcej niż 320€. Termin zapłaty wynosi 55 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej noty kredytowej. 

20.W przypadku nie podstawienia przez przewoźnika środka transportu pod załadunek w określonym czasie, podstawienie pojazdu nieodpowiedniego lub niepełnosprawnego, nieterminowej realizacji usługi przewozowej lub rezygnacji z przyjętego zamówienia w terminie krótszym niż 24 godziny przed datą i godziną załadunku ” Panorama Logistics sp. z o.o.” ma prawo zlecić zastępcze wykonanie usługi przewozowej innemu przewoźnikowi. ” Panorama Logistics sp. z o.o.” obciąży przewoźnika kwotą 100% Frachtu ustalonego na zleceniu.

21.Wszelkie parkowanie winno się odbywać tylko w miejscach do tego przeznaczonych i na parkingach strzeżonych. Na parkingach nie strzeżonych można parkować pojazd tylko pod warunkiem, że kierowca nie będzie go opuszczał lub nie tracił z widoku pojazdu i ładunku. ” Panorama Logistics  sp. z o.o.”, zlecający przewóz, nadawca lub odbiorca ma prawo wyłączyć możliwość parkowania na parkingach niestrzeżonych.

22.Przewoźnik nie ma prawa bez zgody ” Panorama Logistics   sp. z o.o.” przekazywać przesyłki dalszym przewoźnikom, ani zmieniać środka transportu.

23.W przypadku powierzenia transportu przez przewoźnika dalszemu przewoźnikowi, za zgodą ” Panorama Logistics  sp. z o.o.”, przewoźnik zobowiązany jest podać ” Panorama Logistics  sp. z o.o.” dokładne jego dane teleadresowe i rejestrowe, przedstawić dokumenty jak polisy OCP, licencji, dokumenty rejestrowe, nr telefonu do kierowcy i inne informacje wymagane przez ” Panorama Logistics   sp. z o.o.”. Przewoźnik ponosi pełną solidarną odpowiedzialność za takiego dalszego przewoźnika. W przypadku niedopełnienia powyższych czynności ” Panorama Logistics   sp. z o.o.” ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 100% frachtu.

24.Przewoźnik ma obowiązek skalkulować swój fracht uwzględniając czas przejazdu i czas obowiązkowych postojów wg najkrótszej drogi.

25.Czas załadunku do 24 godzin i czas rozładunku do 24 godzin od podstawienia samochodu, czas przestoju wynikający z czasu pracy kierowców (obowiązkowe postoje), czas przestoju powstały w wyniku korka, blokady lub wypadku na autostradzie, czas przestoju wynikający z dni wolnych w poszczególnych Państwach Unii Europejskiej i Państw nie należących do UE – są wolne od wszelkich opłat, frachtu, odszkodowań czy kar umownych dla przewoźnika (czas wolny). Czas ten wynika z ryzyka wykonywania usług transportowych. Za wszelkie przestoje ponad czas wolny ” Panorama Logistics   sp. z o.o.” zapłaci przewoźnikowi karę umowną w wysokości równowartości 12 euro za każdą pełną godzinę postoju. Przestoje objęte karą umowną muszą być bezwzględnie potwierdzone w karcie postoju przez nadawcę lub odbiorcę (załadowcę lub rozładowcę) pod warunkiem utraty prawa do kary umownej. Kary umowne nie mogą przekraczać kwoty 220 eur / dzień  (limit wysokości kary umownej).

26.W przypadku zwłoki w transporcie, uszkodzenia lub zagubienia przesyłki przewoźnik zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia o powyższym ” Panorama Logistics   sp. z o.o.” oraz ścisłego wypełnienia swoich obowiązków wynikających z Konwencji CMR i prawa przewozowego oraz zabezpieczyć prawa ” Panorama Logistics   sp. z o.o.” i zlecającego przewóz oraz nadawcy i odbiorcy. W szczególności przewoźnik ma obowiązek uczestniczyć we wszelkich protokołach i oględzinach. Przewoźnik na piśmie przedstawi ” Panorama Logistics  sp. z o.o.” okoliczności w jakich doszło do zwłoki lub uszkodzenia czy zagubienia przesyłki.

27.Przewoźnik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie opóźnienia oraz zniszczenie lub utratę przesyłki od chwili załadunku. ” Panorama Logistics   sp. z o.o.” informuje przewoźnika, że przesyłka objęta jest szczególnym interesem w dostawie z uwagi na współpracę ” Panorama Logistics    sp. z o.o.” z jego klientem oraz na zapewnienie klientowi ciągłości pracy jego przedsiębiorstwa.

28.W przypadku awarii umówionego pojazdu, w trakcie realizacji transportu, przewoźnik zobowiązany jest do podstawienia odpowiedniego zastępczego środka transportu.

29.Wszelkie mandaty lub kary nałożone na przewoźnika obciążają tylko jego i nie mogą być w jakikolwiek sposób przerzucane na ” Panorama Logistics    sp. z o.o.” lub zlecającego przewóz, nadawcę czy odbiorcę.

30.Dniem wykonania (zakończenia) usługi transportowej jest dzień dostarczenia do ‘’Panorama Logistics    sp. z o.o.” prawidłowo wystawionej faktury z wszelką dokumentacją transportową potwierdzającą (wydanie) odbiór towarów przez Odbiorcę (w tym 2 listów CMR, kart postoju, dokumentu WZ, innych dokumentów niezbędnych w zleconym transporcie jak np. kwit paletowy, itp). Dokumenty muszą być czytelne. Po dostarczeniu dokumentacji ” Panorama Logistics   ” zbada prawidłowość wykonania transportu zgodnie ze zleceniem w terminie do 14 dni. Po tym terminie uznaje się transport za wykonany zgodnie ze zleceniem. Wszelkie reklamacje uznaje się za wykonanie usługi sprzecznie ze zleceniem i w sposób nienależyty.

31. W przypadku niewykonania przez zleceniobiorcę ustalonej ze spedytorem wymiany palet, lub niedostarczenia przez zleceniobiorcę kwitu paletowego (Paki- voucher, Interpal lub oryginału dokumentu „DPL-Schein”) ustalonego ze spedytorem zleceniodawcy, Panorama Logistics Sp. z o. o. obciąży zleceniobiorcę:

  • 25€/szt. Palety EURO;
  • 12€/ szt. Palety Dusseldorfer.

32. Jeśli nie podano wcześniej/powyżej informacji na temat przeliczenia frachtu podanego w Euro, należy wziąć pod uwagę następującą informację: Dla zleceń transportowych gdzie fracht wyrażono w walucie EUR, istnieje obowiązek wystawienia faktury w walucie EUR. Wartość VAT wyrażona w walucie obcej powinna być przeliczona na PLN wg kursu średniego NBP z dnia roboczego poprzedzającego dzień rozładunku potwierdzony wpisem w polu nr: 24 dokumentu CMR z podaniem tabeli kursów. Brak powyższego upoważnia ” Panorama Logistics   sp. z o.o.” do jednostronnego przyjęcia kursu wg tabeli.

33.Termin płatności (ustalony ze spedytorem) liczony jest od dnia dostarczenia oryginalnych dokumentów transportowych pod warunkiem należytego wykonania usług, zgodnie ze zleceniem. Płatności realizowane są 2 razy w miesiącu: 10. i 25. dnia każdego miesiąca tj.

a) dla terminu wymagalności przypadającego po 10. dniu miesiąca płatność jest realizowana 25. dnia miesiąca i uznawana jest za dokonaną w terminie

b) dla terminu wymagalności przypadającego po 25. dniu miesiąca płatność jest realizowana 10. dnia następnego miesiąca i uznawana jest za dokonaną w terminie

34.Dopuszcza się możliwość zapłaty za FV wystawioną w walucie EUR poprzez zrealizowanie przelewu w walucie PLN po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień wykonania usługi (Art. 358 par 2. KC w zw. z Art. 353 prim KC).

35.Za termin dokonania płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego firmy ” Panorama Logistics    sp. z o.o.”.

36.Przewoźnik, który spowodował szkodę ponosi ciężar odszkodowania, zgodnie z art.37 Konwencji CMR, prawa przewozowego i k.c. ” Panorama Logistics    sp. z o.o.” ma prawo wystąpić z regresem wobec winnego przewoźnika.

37.Przewoźnikowi nie przysługuje prawo zatrzymania na przesyłce

38.Na podstawie art. 509 k.c. wyłącza się prawo cesji (przelewu) jakichkolwiek wierzytelności przewoźnika wynikających ze zleconego przewozu bez zgody ” Panorama Logistics    sp. z o.o.”.

39.Strony są zobowiązane do przestrzegania wzajemnej tajemnicy handlowej, przepisów RODO oraz nie podejmowania czynów nieuczciwej konkurencji.

40.Strony przyjmują w szczególności, że przewoźnik nie podejmie żadnych działań nieuczciwej konkurencji opisanych w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 16.04.1993 r. ” Panorama Logistics sp. z o.o.” informuje, że dane zlecającego przewóz, dane nadawcy, dane odbiorcy oraz przesyłki i stosowanych cen objęte są tajemnicą handlową ” Panorama Logistics sp. z o.o.”. Za naruszenie powyższej tajemnicy lub podjęcie czynności nieuczciwej konkurencji (wg art. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji) ” Panorama Logistics sp. z o.o.” obciąży przewoźnika karą umowną w wysokości 500.000 zł z uwagi na znaczenie dla ” Panorama Logistics sp. z o.o.” jego klientów i wykonywanych usług, a także dodatkowo 10.000 eur za każde przyjęte w wyniku nieuczciwej konkurencji zlecenie od klienta „Panorama Logistics sp. z o.o.”. ” Panorama Logistics sp. z o.o.” może żądać odszkodowania przewyższającego karę umowną na zasadach ogólnych.

41.Umowa transportu na niniejszych warunkach może być zawarta pisemnie (pisemne zlecenie, umowa, fax, itp.), przez środki komunikacji elektronicznej (np. mail, sms, giełdy transportowe, i inne), a także telefonicznie.

42.Przyjmuje się w razie wątpliwości, że osoby prowadzące rokowania w zakresie zlecenia, zlecające i przyjmujące zlecenie (np. spedytorzy i pracownicy obu stron) są umocowane do zawarcia wiążącej umowy transportu na niniejszych warunkach i posiadają w tym zakresie stosowne umocowanie. Kto zawarł umowę bez umocowania sam jest zobowiązany do naprawienia szkody drugiej stronie, którą druga strona poniosła przez to, że zawarła umowę nie wiedząc o braku umocowania lub o przekroczeniu jego zakresu.

43.Przystąpienie do wykonywania transportu oznacza zawarcie umowy na niniejszych warunkach przez czynności faktyczne.

44.Wszelkie sprawy sporne będą rozstrzygane przez sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby ” Panorama Logistics  sp. z o.o.”

Corporate news

29/09/2022

Rozwijamy się- nowy oddział firmy w Warszawie

Od 1. października zapraszamy na kawę w nowym biurze- w Warszawie przy ulicy Łuckiej 18. Zapraszamy do kontaktu i współpracy w nowej lokalizacji. 

02/08/2022

Uczestnik programu FairPay.pl

System FairPay.pl to pakiet usług, dzięki którym sprawdzisz wypłacalność klienta przed podpisaniem umowy czy odzyskasz dług na koszt dłużnika

11/10/2021

Rzetelna firma

Jesteśmy uczestnikiem programu rzetelna firma- sprawdź naszą rzetelność na: stronie organizatora 

Panorama w liczbach:

0
Zleceń w ostatnim roku
0
Pracowników
0
Oddziały w Polsce
0
Ton przewiezionych ładunków
0
Roczny przychód (EUR)
2021
Rok założenia
PANO

PANORAMA STOCZEK

Piłsudskiego 3, 
21-450 Stoczek Łukowski
tel. +48 25 753 23 81
office@panorama-log.com

PANORAMA WARSZAWA

Łucka 18, 
00-845 Warszawa (Wola)
tel. +48 22 243 67 78
warsaw@panorama-log.com

Copyright © Panorama Logistics 2022